Meld een held

Geplaatst op door

Wie vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven heeft verricht òf met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres is gesprongen, kan diegene voordragen. Voor jeugdigen geldt niet dat ze zelf (levens)gevaar moeten hebben gelopen. Zij kunnen in dat geval beloond worden met een herinneringsgeschenk. Aan het kunnen doen van een voordracht is geen tijdslimiet verbonden. Iedereen kan een redder aanmelden bij het Fonds; van een burgemeester of een politiefunctionaris tot een familielid of vriend. Hij of zij stuurt een voorstel, samen met een politierapport en/of een krantenartikel over de redding.

Let op: aan professionele hulpverleners van bv. politie en brandweer die hulp boden tijdens dienstuitoefening kan geen onderscheiding worden toegekend.

Verzoeken om het toekennen van een onderscheiding kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan, bij voorkeur met gebruikmaking van het hiervoor beschikbare formulier.

Eventueel kan eerst informatie worden gevraagd bij de stichting. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e- mail.

De secretaris van het Fonds maakt na ontvangst van de aanvraag een korte samenvatting van alle gegevens van de redding voor het bestuur en geeft een advies over de toekenning van een onderscheiding, een herinneringsgeschenk of een andere beloning. Besluit het bestuur een onderscheiding of een beloning te verlenen, dan krijgt de aanvrager bericht. Tussen het indienen van een aanvraag en een bestuursbesluit liggen in de regel ongeveer drie tot vier maanden.

Het bestuur vraagt aan de burgemeester van de gemeente waar de redding plaatsvond of aan de burgemeester van de woonplaats van de redder, om de toegekende medaille of het geschenk uit te reiken. Soms gebeurt het ook wel dat een directeur in zijn/haar bedrijf of een politiechef op het politiebureau een medaille of geschenk uitreikt.

Degene die de uitreiking verzorgt bepaalt samen met de degene die de voordracht deed en de redder een datum voor de uitreiking. Hiervan wordt de Stichting weer op de hoogte gebracht, zodat indien gewenst een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig kan zijn bij de uitreiking.


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u een held meldt, verwerkt de Stichting Carnegie Heldenfonds bovenstaande persoonsgegevens in haar beveiligd documentmanagementsysteem. Zij gebruikt deze gegevens uitsluitend om de voordracht te beoordelen en daarop vervolgens de bestuursbeslissing te baseren. De gegevens worden één jaar bewaard te rekenen vanaf de datum van de beslissing op de voordracht. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.