Meld een held

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een onderscheiding?

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN

 • De held moet gevaar voor eigen leven of gevaar voor eigen lijf en goed hebben gelopen bij de redding
 • De heldendaad heeft niet langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden
 • De held is ouder dan 18 jaar op het moment van de redding
 • De held heeft de redding niet verricht tijdens werk als hulpverlener (politieagent, brandweer, militair etc.)
 • De held heeft niet eerder een onderscheiding ontvangen voor hetzelfde incident. Toekenning van meerdere onderscheidingen voor hetzelfde incident is namelijk niet mogelijk.

VOOR HELDEN JONGER DAN 18 JAAR

Voor helden jonger dan 18 jaar geldt niet dat ze zelf (levens)gevaar moeten hebben gelopen.

Zij kunnen in aanmerking komen voor een herinneringsgeschenk. Voor het herinneringsgeschenk biedt Stichting Carnegie Heldenfonds de minderjarige held de gelegenheid om een geschenk uit te kiezen ter waarde van maximaal 100 euro (wel in overleg met de desbetreffende gemeente).

WIE KAN EEN AANMELDING DOEN?

Iedereen kan een redder aanmelden: een burgemeester, een politiefunctionaris, een familielid, kennis, vriend(in) enz.

HOE DIENT U EEN AANVRAAG IN?

U vult onderstaand aanmeldformulier in en voegt daar bewijsmateriaal aan toe zoals  een politierapport, verklaring van overige hulpdiensten, getuigenverklaring(en) en/of een krantenartikel over de redding.

AANVRAAG ZONDER BEWIJSMATERIAAL KUNNEN WIJ NIET BEHANDELEN

Er is onafhankelijk bewijs nodig van de daad om te kunnen toetsen of deze voor een onderscheiding in aanmerking komt. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

WILT U EERST OVERLEGGEN OF MEER INFORMATIE?

Neemt u dan contact op met de stichting. Dit kan telefonisch, via 06 – 3198 86 66 of 06 – 2969 50 05. Per e-mail is de stichting te bereiken via carnegieheldenfonds@pzh.nl

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen;
 • Als de aanvraag niet volledig is of er nog aanvullende vragen zijn wordt er nogmaals contact met u opgenomen;
 • De secretaris van het Carnegie Heldenfonds geeft een advies over de toekenning en het soort onderscheiding;
 • Het bestuur neemt hierover een besluit en u ontvangt daarna bericht;
 • Tussen het indienen van een aanvraag en een bestuursbesluit liggen in de regel ongeveer vier maanden;
 • De burgemeester van de gemeente waar de redding plaatsvond of de burgemeester van de woonplaats van de redder wordt verzocht de toegekende medaille of het geschenk uit te reiken;

N.B:  Soms gebeurt het dat een directeur in zijn/haar bedrijf of een politiechef op het politiebureau een medaille of geschenk uitreikt

 • De datum van uitreiking wordt bepaald door de uitreikende instantie, de voorsteller en de redder;
 • De stichting wordt geïnformeerd over het moment van uitreiken zodat een vertegenwoordiger van het bestuur eventueel aanwezig kan zijn bij de uitreiking.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Als u een held meldt verwerkt de Stichting Carnegie Heldenfonds de persoonsgegevens in haar beveiligd documentmanagementsysteem. Zij gebruikt deze gegevens uitsluitend om de voordracht te beoordelen en daarop vervolgens het bestuursbesluit te baseren. De gegevens worden één jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van de beslissing op de voordracht. De gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

MELD EEN HELD AANMELDFORMULIER

Gegevens aanvrager(s)

Gegevens voorgedragen held

In de beschrijving moet het volgende zijn opgenomen: 1. Een zo volledig mogelijk en duidelijk beeld van het incident 2. De omstandigheden waaronder de heldendaad is verricht 3. Inzicht in de mate waarin het optreden gepaard is gegaan met gevaar voor eigen leven of gevaar voor eigen lijf en goed 4. Informatie over leeftijd en toestand van het slachtoffer (als dit bekend is) 5. Andere feiten en omstandigheden worden vermeld die voor de beslissing op de aanvraag van belang zijn.

Burgemeester van plaats waar incident heeft plaatsgevonden

Het is verstandig om de burgemeester van de plaats waar het incident heeft plaatsgevonden van de aanvraag op de hoogte te brengen. U kunt de burgemeester vragen om de aanvraag te ondersteunen, maar het kan ook zijn dat de burgemeester de aanvraag voor u indient.
Is gebruik gemaakt van de mogelijkheid ook een aanvraag in te dienen bij de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen? Als dit het geval graag vermelden door wie en wanneer deze aanvraag is ingediend.
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 10 bestanden uploaden.
Verplichte bijlagen die toegevoegd moeten worden: 1. Rapportage van politie, brandweer of ambulancedienst over het incident en eventueel andere getuigenverklaringen 2. En/of artikelen die in de media over dit incident zijn verschenen
Versturen ingevuld formulier: U kunt dit ingevulde formulier opslaan en per e-mail versturen naar carnegieheldenfonds@pzh.nl Of als u het formulier niet per e-mail kunt of wil versturen, dan kunt u het afdrukken en opsturen naar: Het bestuur van het Carnegie Heldenfonds T.a.v. het kabinet van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG